Grootbedrijf > Medewerker tevredenheid

“Clients do not come first. Employees come first.
If you take care of your employees, they will take care of the clients.”

Richard Branson

Tevreden medewerkers

Medewerker­tevredenheids­onderzoek speciaal voor bedrijven met een groot aantal klanten

Wat is het meest belangrijke in uw orga­nisatie? Dat is niet uw product of dienst, maar het zijn uw mede­werkers! Zij zijn de belang­rijkste pijler voor het succes van iedere orga­nisatie. Tevreden, bevlogen en betrokken collega’s werken gepas­sioneerd, zijn effec­tiever, effi­ciënter en klant­gerichter. Het zijn de beste ambassadeurs van uw bedrijf en de klanten merken dat.

Een mede­wer­kers­te­vre­den­heids­onder­zoek (MTO) geeft inzicht in het wel­bevinden van de mede­werkers in het bedrijf en het legt sterktes en zwaktes in de orga­nisatie bloot. Het MTO brengt andere punten boven tafel dan een klant­tevreden­heids­onderzoek. Denk aan de arbeids­voor­waarden, de interne communi­catie, de samen­werking etc. Een goed opgezet onder­zoek om een gezonde interne dialoog op gang brengen die op een natuur­lijke manier al tot aller­lei ver­be­te­rin­gen leidt.

Bij steeds meer bedrijven worden de MTO’s dan ook uiterst serieus genomen. In die zin is het ook belang­rijk om de mede­werkers te betrekken bij de klant­tevreden­heids­onderzoeken.